Menü

Yıllık Muafiyet Raporu Hazırlama

İşletmeler, TMGD Kuruluşlarının yetkilendirmesi yönergesine göre Tehlikeli madde faaliyet belgesi (TMFB) kapsamında yapılması gereken işlemler için TMFB ve/veya TMGD muafiyeti içermesi halinde faaliyette bulunduğu bölge müdürlüğünün yetki alanındaki herhangi bir TMGDK dan yılda bir muafiyet durumunu belirten rapor almak zorundadır.

Aşağıda yer alan konu ise ADR anlaşması kapsamında Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili muafiyetlerdir.

MUAFİYET DURUM RAPORU

ADR anlaşması kapsamında Tehlikeli Maddelerin taşınması ile ilgili aşağıdaki konularda muafiyetler tanınmıştır.

A. TAŞIMA KATEGORİSİ MUAFİYETİ (Kısmi Muafiyetler)

B. GENEL MUAFİYETLER

C. SINIRLI MİKTAR MUAFİYETİ (Limited Quantity Exception)

D. İSTİSNAİ MİKTAR MUAFİYETİ (Exceptional Quantity)

A. TAŞIMA KATEGORİSİ MUAFİYETİ (Kısmi Muafiyetler)

Bazı durumlarda ADR (ADR 1.1.3 ) kurallarının bir kısmı uygulanmaz. Sürücü belgesine gerek olmayışı (SRC 5 belgesi) Tehlikeli madde içeren her türlü makine ve teçhizatların taşınması, özel kurtarıcılar veya gözetim altında çekilen kazaya karışmış veya arıza yapmış tehlikeli madde araçların taşınması. Tüm önlemlerin alınması ön koşulu ile acil durumlara müdahale etmek, insan hayatını kurtarmak veya çevreyi korumak amacıyla yapılan taşımalar.

1.1.3.6.3 tablosunda yer alan taşıma birimi başına düşen azami toplam miktar Nesneler için, kilogram cinsinden brüt ağırlık (Sınıf 1 nesneleri için, patlayıcı maddelerin kg olarak net ağırlığı; bu ekte belirtilen makinedeki veya donanımda tehlikeli mallar için, makine veya donanım içerisinde bulunan tehlikeli malların uygun olduğu şekliyle kilogram veya litre olarak toplam miktarı);

- Katılar, sıvılaştırılmış gazlar, soğutulmuş sıvılaştırılmış gazlar ve çözünmüş gazlar için kilogram cinsinden net ağırlık;

- Sıvılar için tehlikeli maddenin litre cinsinden toplam miktarı;

- Sıkıştırılmış gazlar, adsorbe edilmiş (emilmiş) gazlar ve basınç altındaki kimyasallar için litre cinsinden kabın su kapasitesi;

Taşınan Miktarla İlgili Taşıma Muafiyetleri

Taşıma kategorisi 1'deki nesnelerin ve maddelerin miktarının "50" katı;

- Taşıma kategorisi 1'in 1.1.3.6.3'teki tablonun (a) notunda belirtilmiş nesnelerin ve maddelerin miktarının "20" katı;

- Taşıma kategorisi 2'deki nesnelerin ve maddelerin miktarının "3" katı ve

- Taşıma kategorisi 3'teki nesnelerin ve maddelerin miktarı; "1.000"i geçmeyecektir.

B. GENEL MUAFİYETLER (1.1.3.1)

Normal taşıma koşullarında sızıntıyı engellemeye yönelik önlemlerinin alınması kaydıyla, perakende satış için ambalajlanmış ve kişisel veya evsel kullanım amaçlı ya da hobi veya spor faaliyetleri amaçlı tehlikeli malların özel şahıslarca taşınması. Bu maddeler, özel bir şahıs tarafından veya bu kişi için tekrar doldurulabilir kaplara doldurulmuş alevlenebilir sıvılar olduğunda, toplam miktar kap başına 60 litreyi ve taşıma birimi başına 240 litreyi geçmez. IBC'lerdeki tehlikeli mallar, büyük ambalajlar ve tanklar perakende satış için ambalajlanmış olarak kabul edilmez;

(b) Normal taşıma koşullarında sızıntıyı engellemeye yönelik önlemlerinin alınması şartıyla, bu Ek'te belirtilmemiş ve iç veya işlevsel donanımında tehlikeli mallar içeren makine veya donanımın taşınması;

(c) İşletmeler tarafından bina veya inşaat alanına sevkiyat veya bunlardan yapılan teslimatlar gibi veya keşif, onarım ve bakım ile ilgili ve ambalaj başına 450 litreyi geçmeyen, orta boy dökme yük konteynerleri (IBC'ler) ve büyük ambalajlar dahil olmak üzere ve 1.1.3.6'da belirtilen azami miktarlar dahilinde olan ve kendi faaliyet alanlarına bağlı yapılan taşımalar. Normal taşıma koşulları dahilinde sızıntıyı engellemek için önlemler alınmalıdır. Bu muafiyetler Sınıf 7 için geçerli değildir.

Bu tür işletmeler tarafından kendi gereksinimleri veya dış veya iç dağıtımları için yürütülen taşıma işlemleri, bu muafiyetin kapsamına dahil değildir;

(d) Aşağıdakilerle ilgili olarak acil durum müdahalesi veya yetkili makamların gözetimi altında ve taşıma koşulları izin verdiği ölçüde, yetkili makamlar tarafından acil durum müdahalesi amacını taşıyan veya yetkili makamların gözetimi altındaki taşıma:

- Kazaya karışmış veya arızalanmış tehlikeli mallar taşıyan araçların taşınması;

- Bir olaya veya kazaya maruz kalan tehlikeli malların yayılmasını önlemek amacıyla toplanarak en yakın uygun güvenli bir yere taşınması;

(e) Taşımanın tamamen güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için tüm önlemlerin alındığı, insan hayatını veya çevreyi korumaya yönelik acil durum taşıması;

(f) Sınıf 2 gazları, A, O veya F gruplarını, Sınıf 3 veya Sınıf 9 maddeleri ambalajlama grubu II'ye veya III'e ait maddeleri, Sınıf 6.1 pestisitleri ambalajlama grubu II veya III içeren ve aşağıdaki koşullara tabi olan temizlenmemiş boş sabit depolama kaplarının taşınması için:

Basınç tahliye cihazları (varsa) hariç tüm açıklıklar sızdırmaz şekilde kapalıdır.

- Normal taşıma koşulları dahilinde sızıntıyı engellemek için önlemler alınmış olmalıdır ve

- Yük, normal taşıma koşulları esnasında gevşemeyecek veya kaymayacak şekilde kızaklara veya sandıklara veya diğer taşıma cihazlarına veya araçlara veya konteynere sabitlenmiş olmalıdır.

Bu muafiyet, ADR tarafından taşınması yasaklanmış olan içerisinde duyarlılığı azaltılmış patlayıcılar veya maddeler saklamış sabit depolama kaplarına uygulanmaz.

C. SINIRLI MİKTAR MUAFİYETİ

Sınırlı miktarlarda sevk edildiğinde, tehlikeli ürünler ADR Tüzüklerinin birkaç bölümünden muaftır. Örneğin, tüm koşulları yerine getirdiğinizde nakliye belgeleri, etiketler, afişler, standart ambalajlar vb. Isteyebilir. Bu nedenle Kısım 1.17'yi iyice okumak önemlidir.

eki içe kapanma araçlarındaki tehlikeli ürünler (örneğin, başka bir kutunun içindeki kutu):

katılar ise, bu numara kilogram olarak ifade edildiğinde, Çizelge 1'in 6 (a) sütununda gösterilen sayıya eşit veya daha düşük bir kütleye sahip olmalı;

Sıvılar, Liste 1'in 6 (a) sütununda gösterilen sayıya eşit veya daha düşük bir hacme sahipse, bu rakam litre cinsinden belirtilmişse; veya

Sıvılaştırılmış bir formdaki bir gaz da dahil olmak üzere, her biri, Çizelge 1'in 6 (a) sütununda gösterilen sayıdan daha düşük veya eşit bir kapasiteye sahip olan bir veya daha fazla taşıma yönteminde bulunan gazlar, bu sayı, litre.

Bu istisnayı kullanırken, her dış tutma aracının (örneğin, kutu vb.) 30 kg veya daha düşük bir brüt kütlesi olmalıdır ve aşağıdaki uluslararası işaretlerden birini gösterin: Bileşenler tehlikeli şekilde reaksiyon göstermemelidir (bkz. 1.2.1, “tehlikeli reaksiyon”). Tek bir setteki toplam tehlikeli mal miktarı, 1 litre veya 1 kg’yi aşmamalıdır. Set için öngörülen ambalajlama grubu tamamen sette bulunan herhangi bir madde için ön görülen en sıkı ambalajlama grubundan olmalıdır. İlk yardım veya çalıştırma amaçları için araç üzerinde taşınan setler ADR zorunluluklarına tabi değildir. Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (7)’de belirtilen münferit maddeler için geçerli sınırlı miktarlara yönelik miktar sınırlarını aşmayan iç ambalajlardaki tehlikeli malları içeren kimyasal setler ve ilk yardım setleri Bölüm 3.4’e uygun şekilde taşınabilir.

D.İSTİSNAİ MİKTAR DURUMU

Tehlikeli malların hepsinin bu kısıtlama uyarınca gönderilmesi yasaktır. Yalnızca aşağıdakiler olabilir

İstisnai Miktarlarda Tehlikeli Mallar olarak gönderilir.

a) Yan risk taşımayan Bölüm 2.2; ancak UN1950, UN2037, UN2857 ve UN3164 hariçtir.

b) Birinci risk kapsamındaki PG I'ler hariç, Sınıf 3, tüm paketleme grupları (PG) ve UN1204,UN2059 ve UN3473.

c) Sınıf 4, PG II ve III ancak kendi kendine reaksiyona giren maddeler ve UN2555, UN2556, UN2557,UN2907, UN3292 ve UN3476.

d) Bölüm 5.1, PG II ve III.

e) Bölüm 5.2, ancak bir kimyasal kit, ilk yardım seti veya polyester reçine kitinde bulunur.

f) PG I'in inhalasyon toksikliğine sahip olanlar hariç, Bölüm 6.1.

g) Sınıf 8, PG II ve III, ancak UN1774, UN2794, UN2795, UN2800, UN2803, UN2809,UN3028 ve UN3477.

h) Karbon dioksit, katı (kuru buz), genetiği değiştirilmiş organizmalar vemikroorganizmalar ve hava ile düzenlenmiş sıvı veya katı havacılık