Menü

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alma (EK-3)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu konuda bir yönergesi bulunmaktadır: Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Yönergesi

Bu yönergenin amacı; Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin almak zorunda oldukları Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’nin (TMFB) düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Bu Yönerge, karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde yer alan; taşımacıları, dolduranları, paketleyenleri, yükleyenleri, gönderenleri, alıcıları, boşaltanları ve tank konteyner/portatif tank işletmecilerini kapsar.

Ancak

a) Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi sahibi kıyı tesislerini,

b) ADR Sınıf 6.2'ye tabi bulaşıcı maddeler ile iştigal eden ve Ek-4’de yer alan gerçek veya tüzel kişilerin dışında kalan işletmeleri,

c) Tehlikeyi maddeyi üretiminde kullanmayan ve satışa konu etmeyen nihai tüketici durumundaki işletmeleri,

ç) Ana hizmet konusu bu Yönergenin birinci maddesinde zikredilen faaliyetlerden biri olmayan, bununla birlikte yaptığı iş ve işlemler sonucu tehlikeli madde kapsamına giren atık oluşturan işletmeleri,kapsamaz.

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler Ulaştırma Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine başvurmak zorundadırlar. Tanımda geçen taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi'nin mevzuatta şu şekilde tanımlanmıştır:

Alıcı: Taşıma evrakı, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi veya taşıma senedinde belirlen tehlikeli maddenin teslim edileceği işletmeyi veya taşıma işlemi, taşıma sözleşmesi olmadan gerçekleşriliyorsa, varış noktasında tehlikeli malların idaresini üstüne alacak işletmeyi,

Dolduran: Tehlikeli maddeleri; tankerlere, tanklara, portaf tanklara ya da tankkonteynerlere, tüplü gaz tankerlerine, çok elemanlı gaz konteynerine veya konteynere dökme olarak dolum yapan işletmeleri,

Boşaltan: Tehlikeli madde yüklü konteyneri, çok elemanlı gaz konteynerini, tank-konteynerini, portaf tankı bir araçtan çıkartan; paketli tehlikeli maddeleri, küçük konteynerleri ve portaf tankları bir araç veya konteynerden indiren; tehlikeli maddeleri bir tanktan (tanker, sökülebilir tank, portaf tank veya tank konteyner) bir tüplü gaz tankerinden, MEMU veya çok elemanlı gaz konteynerinden, bir araçtan veya dökme yük taşıyan konteynerden boşaltan işletmeyi,

Gönderen: Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli maddeleri gönderen işletmeyi veya taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa, sözleşmede “Gönderen” olarak belirlen kişiyi,

Paketleyen: Tehlikeli maddeleri, büyük paketler ve orta boy hacimli konteynerler de dahil olmak üzere değişik cinsteki kaplara yerleşren ve gerekğinde paketleri taşınmak üzere hazır hale geren işletmeleri,

Tank-konteyner/portaf tank işletmecisi: Tank-konteyner veya portaf tankları, adına kayıtlı olduğu ya da bunları bir sözleşmeye dayalı olarak işleten işletmecileri,

Taşımacı: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, C3, K1, K2, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1, P2, R1, R2 ve TİO yetki belgesi sahiplerini, belirlenen verilerin tutulduğu, gerekğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşımına açık olduğu/olabileceği sistemi,

Yükleyen: Paketli veya dökme tehlikeli maddelerin içerisinde bulunduğu ambalaj, konteyner veya portaf tankları bir aracın içine veya üzerine veya bir konteynerin içine yükleyen işletmeleri,ifade eder.

Bu belge bakanlık tarafından eDevlet ortamında dijital olarak düzenlenmektedir, kağıt kopya verilmemektedir. İşletmeler ifa ettikleri faaliyete göre faaliyet konu kısmı değişmekte, her işletmeye özel bir numra verilmektedir. Belge 5 yıllığına verilmektedir. Bu konudaki mevzuatı Mevzuat sayfamızda bulabilirsiniz.

Bu yönergeye göre taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin almak zorunda olduğu TMFB belgesinin hazırlanması için Ek-3 raporu düzenlenmesi gerekmekte ve bu raporu düzenleme yetkisi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarına (TMGDK) verilmiştir. EK-3 raporu içerik olarak tesisin tehlikeli madde açısından profilini oluşturmaya yönelik bir içeriğe sahiptir. Rapor boş formu bakanlık tarafından oluşturulmuştur. İşletme yetkilileri ve TMGDK tarafından birlikte doldurulan rapor, aynı zamanda işletmenin beyanı anlamına gelmektedir. İşletme yetkilisi bakanlığa hitaben bir EK-1 dilekçesi hazırlayarak EK-3 Raporuna üstyazı olarak bakanlığa talepte bulunmalıdır. 

Tüm bu TMFB sürecinize yardımcı oluyor ve başvurudan sonuçlanana kadar takip ediyoruz.

TMFB Belgesi almak için başvurularda Bakanlık ayrıca: 

İmza sirküleri: Temsile yetkili kişinin (Dolduracağımız dilekçe ve Ek.3 formunda imzası olacak kişi). Bakanlıkça belge orjinalini görülmek istenmektedir. Fotokopisi aslı gibi onaylayıp aslı iade edilebilmektedir.

Oda Faaliyet belgesi: Son 6 ay içinde alınmış olması gerekmektedir. 

Ticaret sicil gazetesi: En son tesis adresinin yayınlandığı gazete yada fotokopisi istemektedir.

Ayrıca talep etmeniz durumunda bu hizmetimize ek olarak tesisinizde ilgili kişilere mevzuat ve gereklilikleri konusunda eğitim semineri düzenlemekteyiz.

Teklif ve bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.